การอ้างพรก.ฉุกเฉินสั่งห้ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ขัดกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การอ้างพรก.ฉุกเฉินสั่งห้ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ขัดกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

https://www.amnesty.or.th/our-work/hre/udhr/

ข้อที่ 19 เสรีภาพในการแสดงออก
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกรวมทั้งอิสรภาพในอันที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง แสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อคิดผ่านสื่อใด โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน
เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ

ข้อที่ 20 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุม ร่วมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ
บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งได้

ข้อที่ 21 การมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

(1.)ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรงหรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้เลือกตั้งโดยอิสระ

(2.)ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค

(3.)เจตจำนงของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอำนาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทาง การเลือกตั้งตามกำหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้องเป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทำนองเดียวกัน

ข้อที่ 30.ไม่มีใครเอาสิทธิเหลานี้ไปจากเราได้
ไม่มีบทใดในปฏิญญานี้ที่อาจตีความได้ว่า เป็นการให้สิทธิใดแก่รัฐ กลุ่มคน หรือบุคคลใดในการดำเนินกิจกรรมใด หรือการกระทำใด อันมุ่งต่อการทำลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
คุณรู้สึก เศร้า

3 ความเห็น

 
markpakma

รัฐบาลกำลังใช้กฎหมายที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว
ประชาชนมีสิทธิในการชุมนุม ตามข้อ 19, 20, 21 แห่งปฎิญญาสากล
ไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายสากล พรบ.นี้เป็นพรบ.ที่ประกาศใช้แบบผิดหลักสากล
กฏหมายที่ขัดต่อหลักการนี้เป็นกฎหมายที่ไม่อาจเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่อต้านการใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ๆบังคับใช้กฎหมายเถื่อนฉบับนี้
กระทำไปโดยละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เป็นกฎหมายสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ
กฎหมายที่ออกมาขัดกับหลักการนี้ เป็นกฎหมายเถื่อน.. ที่ไม่มีใครยอมรับ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
markpakma

การเลือกสว.เข้าไปในสภาด้วยการใช้อำนาจของคนๆเดียวเลือกได้ 250 สว.เข้าสภา

ผิดหลักการข้อที่ 21 มีการใช้สิทธิแบบไม่เสมอภาค

ประชาชน 1 คน มีสิทธิเลือกได้ 1 เสียง

ประยุทธ์คนเดียวเลือกได้เท่าคนไทยครึ่งประเทศ 35,000,000 เสียง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
3 ส

อนาถ

เหงา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1